Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowanie posiłków i ich dystrybucję na oddziały szpitalne oraz wynajem pomieszczeń kuchennych i wyposażenia kuchni Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowania posiłków dla pacjentów i ich dystrybucję na oddziały szpitalne do łóżek pacjentów oraz przygotowanie posiłków profilaktycznych dla pracowników szpitala, w ilościach określonych w:
"Formularzu cenowym" - zał. nr 2 do SIWZ;
Wg zasad określonych w:
"Zakresie usług" - zał. nr 1 do umowy
"Wykazie diet zgodnym z obowiązującą nomenklaturą w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu" - zał. nr 2 do umowy,
"Wykazie diet dla dzieci oraz mieszanek dla niemowląt" - zał. nr 3 do umowy
"Średnioważonych dziennych racjach pokarmowych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza wyrażone w produktach " - zał. nr 4 do umowy,
"Zalecanych normach na energię i składniki pokarmowe dla kobiet karmiących i ciężarnych" - zał. nr 5 do umowy.
b) Wynajem pomieszczeń kuchennych i kuchenek oddziałowych o łącznej powierzchni 459,83 m2 wraz z wyposażeniem w celu zabezpieczenia dystrybucji posiłków na oddziały, zgodnie z:
"Wykazem pomieszczeń kuchni i kuchenek oddziałowych" - zał. nr 1 do umowy najmu,
"Wykazem urządzeń i wyposażenia pomieszczeń" - zał. nr 2 do umowy najmu,
"Specyfikacją składników miesięcznej opłaty eksploatacyjnej" - zał. nr 3 do umowy najmu.
c) Ilości posiłków określone w zał. nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy są ilościami szacunkowymi, tzn. uśrednionymi, przyjętymi dla potrzeb obliczenia wartości zamówienia. Rzeczywista liczba posiłków może ulec zmianie i będzie uzależniona od ilości pacjentów przebywających w szpitalu w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania,
d) Uwaga: Każdy z wykonawców winien złożyć kalkulację ekonomiczną i kaloryczną diet: podstawowej i położniczej,
e) Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym zobowiązany będzie do przejęcia w trybie art. 23' Kodeksu pracy wszystkich pracowników dotychczas zatrudnionych przy wykonywaniu zadań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Do przejęcia jest 1 pracownik.
Wspólny Słownik Zamówień:
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków,
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków,
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków,
55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się