Dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych
i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.1.Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ materiały laboratoryjne stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego i nie są zobowiązaniem do dokonania zakupu wszystkich specyfikowanych materiałów we wskazanej ilości. Liczebność jednostkowa może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą lub mniejszą ilość danego produktu wymienioną w Załączniku nr 1 do SIWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle.
3. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) nazwy producenta jest konieczne ze względu na dookreślenie przedmiotu zamówienia. Wyspecyfikowane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. Jednakże zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się