Dostawa różnych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach z podziałem na 41 części zamówienia tj.:
1 System wiskoelastyczny, 2 Hydroxypropylometyloceluloza, 3 Wysoko oczyszczony materiał wiskoelastyczny, 4 Wiskoelastyk naturalny kohezyjny, 5 Noże okulistyczne jednorazowe I
6 Noże okulistyczne jednorazowe II, 7 Noże do witrektomii, 8 Zestawy do operacji zaćmy, 9 Zestawy do witrektomii 23 G rozbudowane, 10 Zestawy do witrektomii 23 G podstawowe
11 Zestawy do witrektomii I 25 G, 12 Zestawy do witrektomii II 25 G, 13 Zestawy do witrektomii I 23 G, 14 Zestawy do witrektomii 23 G podstawowy II, 15 Specjalistyczne igły okulistyczne, 16 Różne wyroby medyczne, 17 Zestawy do iniekcji dogałkowych, 18 Serwety okulistyczne, 19 Barwnik do zabiegów witrektomii, 20 Gaz C3F8, 21 Barwnik doszklistki i błony - zawiesina triamcinolonu acetodidum, 22 Olej silikonowy 1000 CS, 23 Olej silikonowy 5000 CS, 24 Dekalina, 25 Barwnik tkankowy, 26 Szwy okulistyczne wchłanialne 5/0; 8/0
27 Szwy okulistyczne niewchłanialne –jedwabne I, 28 Szwy okulistyczne niewchłanialne – jedwabne II, 29 Szwy okulistyczne wchłanialne 6/0, 30 Szwy okulistyczne niewchłanialne – poliestrowe I, 31 Szwy okulistyczne niewchłanialne – jedwabne III, 32 Szwy okulistyczne niewchłanialne – nylon I, 33 Szwy okulistyczne niewchłanialne – nylon II, 34 Szwy okulistyczne niewchłanialne – poliestrowe II, 35 Trokary jednorazowe, 36 Zestawy do odsysania i podawania oleju, 37 Paski fluoresceinowe, 38 Pierścienie dotorebkowe, 39 Pierścienie dotorebkowe z haptykiem, 40 Strzałki spongostanowe, 41 Retraktory tęczówkowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacje Asortymentowo-Cenowe poszczególnych pakietów stanowiące załączniki nr 2.1 - 2.41 do SIWZ.
3. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, w tym spełniać następujące wymagania:
a) spełniać tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania, oznakowania tych wyrobów, a także informacji dostarczonej przez wytwórcę,
b) wystawiono dla nich deklarację zgodności, czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
c) są oznakowane znakiem CE.
4. Zamawiający wymaga, aby daty ważności dostarczanego asortymentu nie były krótsze niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby asortyment opisany w pakietach nr 1 do 4 (materiały wiskoelastyczne) cechował się klarownością preparatu oraz łatwością rozprowadzania i wypłukiwania.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametru przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się