Wyłapywanie i dowóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej

» Opis zapytania

Zamówienie o wartości poniżej 221.000 euro.
I. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Wyłapywania (po uprzednim wydaniu dyspozycji przez Zamawiającego, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta lub Straż Miejską w Dąbrowie Górniczej) z terenu Dąbrowy Górniczej bezdomnych psów i kotów; które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Dostarczania wyłapanych zwierząt własnym środkiem transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Zamawiający zawarł umowę w zakresie przyjmowania zwierząt (aktualnie jest to umowa obowiązująca do 31.12.2018r. zawarta z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce o/Chorzów 42 – 500 Chorzów, ul. Opolska 36).
3. Zapewnienia bezpiecznych i humanitarnych warunków wyłapywania i transportu zwierząt poprzez:
a) Przeznaczenie do realizacji zamówienia minimum dwóch zabudowanych środków transportu posiadających podłogę antypoślizgową, wnętrze wykonane z tworzywa umożliwiającego utrzymanie czystości, wentylację i ogrzewanie pomieszczenia przeznaczonego do transportu zwierząt, minimum trzy oddzielne, zabezpieczone klatki pozwalające na bezpieczne przewożenie kilku zwierząt jednocześnie oraz umożliwiające swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej.
b) Wykorzystywanie urządzeń i środków służących do wyłapywania bezdomnych zwierząt tj.: siatka, chwytak, smycze, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają cierpienia zwierzętom.
4. Zapewnienia całodobowej dyspozycyjności świadczenia usługi i całodobowego kontaktu telefonicznego przez 7 dni w tygodniu.
5. Realizowania na zgłoszenie Zamawiającego, Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta
lub Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej transportu rannych w wypadkach ulicznych psów i kotów poprzez dowiezienia ich do schroniska, z którym Zamawiający zawarł umowę w zakresie przyjmowania zwierząt (aktualnie jest to umowa obowiązująca do 31.12.2018r. zawarta z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce o/Chorzów 42 – 500 Chorzów, ul. Opolska 36) lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6. Przekazywania wyłapanych psów i kotów do opiekunów chętnych do przyjęcia zwierzęcia w celu dalszego jego utrzymania, za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez osobę przejmującą. Pisemne potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby przejmującej, adres, rasę psa, datę przejęcia i podpis przekazującego oraz przejmującego, a następnie winno być przekazane Zamawiającemu.
7. Wykonywania dyspozycji Zamawiającego związanych z realizacją decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840 j.t.) dotyczących odbierania właścicielom zwierząt, w przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.
8. Podejmowania reakcji w określonym miejscu do 1,5 godz. od chwili wydania dyspozycji przez Zamawiającego, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta lub Straż Miejską w Dąbrowie Górniczej.
9. Podejmowania reakcji w określonym miejscu w przypadkach zwierząt rannych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia innych zwierząt oraz ludzi - do 1 godz. od chwili wydania takiej dyspozycji przez Zamawiającego, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta lub Straż Miejską w Dąbrowie Górniczej.
10. Udostępniania na żądanie Zamawiającego środków transportu przeznaczonych do realizacji zadania w celu kontroli w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia.
11. Informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany środków do transportu zwierząt z zastrzeżeniem, że środek transportu musi spełniać wymagania dotyczące pojazdu zawarte w SIWZ.
12. Przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840 j.t.), i w aktach prawa lokalnego dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
13. Przekazywania Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni sprawozdań obejmujących:
a) wykaz wszystkich interwencji na terenie Dąbrowy Górniczej podjętych na zlecenie Zamawiającego (niezależnie od końcowego efektu ich zakończenia) sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) wykaz wyłapanych i dowiezionych do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Dąbrowy Górniczej sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
c) dokumentację fotograficzną psów i kotów wyłapanych i dowiezionych do schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Dąbrowy Górniczej, przygotowaną w wersji drukowanej na papierze formatu A-4 i wykonaną w kolorze. Każde zdjęcie winno zawierać ponadto opis zwierzęcia, płeć, datę wyłapania, miejsce wyłapania.
14. Przekazywania Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca dwóch egzemplarzy harmonogramu dyżurów osób, z którymi należy kontaktować się w przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego wałęsających się psów lub kotów, w kolejnym miesiącu kalendarzowym, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
15. Uczestniczenia wraz z Zamawiającym w akcjach dotyczących wyłapywania bezdomnych psów i kotów w rejonach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące standardów realizacji usługi:
1. Usługa winna być realizowana zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem w zakresie prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 j.t. z późn. zm.).
2. Wykonawca winien wykonywać usługi zgodnie z wymogami standardu humanitarno-sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zwierząt oraz wymagań sanitarnych, w tym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.1998.116.753).

III. Zestawienie ilości wszystkich podjętych interwencji rakarza wraz z wyszczególnieniem ilości psów i kotów, które zostały wyłapane i dowiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie w latach 2014 – 2017.
Przedstawione dane mają charakter historyczny i zostały podane jedynie celem umożliwienia Wykonawcom jak najpełniejszej orientacji w przedmiocie zamówienia i prawidłowej kalkulacji oferty. Analogiczne dane w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia mogą się różnić.
Lata: 2014, 2015, 2016, 2017; Ilość interwencji
rakarza (w poszczególnych latach odpowiednio): 432, 455 ,404 ,522;
Ilość sztuk psów wyłapanych
i dowiezionych do schroniska (w poszczególnych latach odpowiednio): 199 ,224, 213, 223;
Ilość sztuk kotów wyłapanych
i dowiezionych do schroniska (w poszczególnych latach odpowiednio): 54, 53, 70, 83.

IV. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy (osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.zm.) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

V. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
W związku z charakterem przedmiotu usługi nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się