Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych przy drzwiowych, wkładów do tabliczek, pasów w tablicach wewnętrznych, pleksy w tablicach zewnętrznych.

» Opis zapytania

1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do trzeciej rundy na złożenie oferty na wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych przy drzwiowych, wkładów do tabliczek, pasów w tablicach wewnętrznych, pleksy w tablicach zewnętrznych”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
- Oddział Elektrownia Jaworzno II w Jaworznie
3. Zestawienie stanowi Załącznik nr 1
Istnieje możliwość zapoznania się z istniejącymi tabliczkami, wkładami, pasami, pleksy.
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie według potrzeb do 31.12.2018r.
2) Wymagany okres gwarancji jakości: 12 miesięcy, rękojmi 24 miesiące
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto (cena jednostkowa) w
polskich złotych za każdą tabliczkę. Cena musi zawierać wszystkie koszty i
elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
7) Maksymalna, szacowana ilość tabliczek zostanie podana wyłonionemu
Wykonawcy w zamówieniu.


6. Osoby do kontaktu:
Krzysztof Pawlik tel. 32 715 5567 e-mail: krzysztof.pawlik@tauron-wytwarzanie.pl
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

9. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

10. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Zestawienie – opis tabliczek;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 3 - Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się