Dostawa środków do utrzymania higieny i konserwacji obuwia oraz pasty BHP ze ścierniwem na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania higieny i konserwacji obuwia oraz pasty BHP ze ścierniwem na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania).
Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
1) 33711900-6 – mydło.
2) 33741000-6 – produkty do pielęgnacji rąk.
3) 33741100-7 – środek do mycia rąk.
4) 24452000-7 – środki owadobójcze.
3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie, przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne i jakościowe, a także przewidywane ilości zostały określone załączniku nr 1a i 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia – miejscem odbioru materiałów są magazyny Zamawiającego:
1) Zadanie nr 1 – Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66, Jednostka Wojskowa 2117 w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 76 oraz Jednostka Wojskowa 4653 w Darłowie, ul. Zwycięstwa 2.
2) Zadanie nr 2 – Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66, Jednostka Wojskowa 2117 w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 76 oraz Jednostka Wojskowa 4653 w Darłowie, ul. Zwycięstwa 2.
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt i ryzyko oraz dokonać rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się