Zakup materiałów hutniczych dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów hutniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji technicznej”, która stanowi Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w ww. „Specyfikacji Technicznej”.
3. Zamawiający w Częściach: II, III, V, VIII i XII dopuszcza zastosowanie przedmiotu zamówienia równoważnego do określonego w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy, pod warunkiem że przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne tam określone (dopuszcza się zastosowanie gatunków materiałów równoważnych zgodnie z PN; PN-EN; DIN; BS; ASTM; NF; ISO albo Werkstoff Nr). W Części IV Zamawiający dopuszcza gatunek materiału: S235JR/S355JR/DC01.
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
5. Zamawiający zastrzega tolerancję dostaw: dopuszczalna tolerancja od ilości zamówionej max. o +/- 5% dostawy.
6. Oferty częściowe:
6.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 12 Części zgodnie ze „Specyfikacją techniczną” – Załącznik nr 1 do Projektu Umowy.
6.2 Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części. Dokumenty o których mowa w pkt. 11 SIWZ Wykonawca składa jednorazowo dla całej oferty niezależnie od ilości Części ujętych w ofercie.
6.3 Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tę Część zostanie odrzucona.
Uwaga: W przypadku wyboru różnych Wykonawców, na poszczególne części zamówienia (wg podziału w zał. nr 1 do projektu Umowy) zostaną zawarte z Wykonawcami oddzielne Umowy.
W przypadku wyboru jednego Wykonawcy na wszystkie części lub ilość wygranych części zamówienia zostanie zawarta jedna Umowa.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu może ubiegać się Wykonawca, który:
1.1. nie podlega wykluczeniu, zgodnie z pkt. 9.1. SIWZ,
1.2. zgodnie z pkt. 6.2.6.1. Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 11 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium .
Kryteria oceny ofert: BLACHA cz.1:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.2:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.3:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.4:
Cena - 100,00%
BLACHA cz.5:
Cena - 100,00%
PRĘT cz.6:
Cena - 100,00%
KSZTAŁTOWNIK cz.7:
Cena - 100,00%
PRĘT cz.8:
Cena - 100,00%
PRĘT cz.9:
Cena - 100,00%
TAŚMA cz.10:
Cena - 100,00%
TAŚMA cz.11:
Cena - 100,00%
FOLIA cz.12:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: 8.2 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa – Magazyn zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu Umowy - czynny w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 14.30.
Termin wykonania zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Anetta Olejnik
Telefon kontaktowy: 44 737 75 59

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się