Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w asortymencie i w szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera W Suwałkach po minimum 1 sztuce każdego rodzaju asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo –cenowym stanowiącym ( dotyczy części 3 poz. 1 )
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania depozytu określone są w załączniku nr 2a do SIWZ. ( dotyczy części 3 poz.1 )
5. Określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 2010 (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) oraz dyrektywami europejskimi.
7. Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, służy dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno -eksploatacyjno -użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt medyczny
  • Dodatki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się