Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli

» Opis zapytania

Zamówienie zostało podzielone na 2 części opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2A do Specyfikacji.
Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na poszczególne z nich.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ) a wiązki gazów na jej stanowisko wraz z ich prawidłowym ustawieniem i zabezpieczeniem w miejscu docelowego składowania). Szczegółowy wykaz zamówienia określony jest w załączniku nr 1 i 2A dla części nr I i II , który stanowi załącznik do umowy i tworzy integralną cześć umowy.
2. Gazy będą dostarczane w butlach będących własnością Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3. Zamawiający wchodzi w posiadanie butli na zasadzie dzierżawy. Zamawiający wymaga, aby koszty dzierżawy butli zostały wliczone w ceny gazów.
4. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy, butle pozostające w dyspozycji Zamawiającego zostaną u niego do czasu ich opróżnienia, chyba, że zdecyduje inaczej.
5. Butle dzierżawione muszą posiadać aktualne przeglądy techniczne, aktualne legalizacje i winny być odpowiednio konserwowane przez Wykonawcę,
6. Napełnione butle będące własnością Zamawiającego winny wracać nieuszkodzone, w takim stanie, w jakim były od Zamawiającego odebrane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad butli/uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie o nich poinformować Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan butli będących własnością Zamawiającego i w przypadku ich uszkodzenia zobowiązany jest do pokrycia szkody (Wykonawca odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby którymi posłużył się do wykonania zamówienia).Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia butli bez wad/usterek .
7. Przy każdej dostawie wymagane jest zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe.
8. Przedmiot zamówienia (część nr 1 i część nr 2) winien być dostarczony w butlach z kołpakiem i plombą termokurczliwą, a odbiór dostarczonych butli winien być potwierdzony na dokumencie dostawy.
9. Butle wymienne z mieszankami gazowymi muszą posiadać atest po kalibracji.
10. Wraz z pierwsza dostawą należy dostarczyć karty charakterystyki substancji zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) w formie papierowej lub elektronicznej (CD).
11. Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN – EN 1089 – 3 lub równoważną, oraz oznaczeniem lub logo Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli. Butle winny być sprawne technicznie i posiadać aktualną legalizację. Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dzierżawy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami i gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
14. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na jego wniosek dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca ponosi koszty dostaw - transportu i ubezpieczenia oraz odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z ustawieniem (posadowieniem) butli na rampie.
16. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości produktów niż podane w załączniku nr 2A do SIWZ w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Jednak ewentualna redukcja nie może być większa niż o 20%. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji i ograniczeń prawno – finansowych poza tymi przewidzianymi umową. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że średnio dziennie Zamawiający dzierżawi około 146 sztuk butli, a średniomiesięczna ilość dostaw to około 4 kursy.
17. Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane do Magazynu Zamawiającego (Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 ) wraz z ustawieniem (posadowieniem) butli na rampie na koszt Wykonawcy, transportem dostosowanym do warunków komunikacyjnych na terenie szpitala. Z uwagi na usytuowanie i konstrukcję rampy (stałe zadaszenie) Zamawiający wyklucza rozładunek i załadunek butli przy pomocy dźwigu samochodowego (np. HDS). Przeładunek butli z samochodu na rampę lub z rampy na samochód może być wykonywany ręcznie lub przy pomocy samochodowego wózka widłowego, o ile Wykonawca dysponuje takim sprzętem.
18. Rozładunku gazów i ich prawidłowego zabezpieczenia będzie dokonywał pracownik Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego.
19. Dostawy będą realizowane do 2 dni roboczych od odebrania danego zamówienia cząstkowego.
20. Godziny dostaw od 7:00 do 10:00
21. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania okresu niezmienności cen jednostkowych umownych przez cały okres obowiązywania umowy tj. 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
22. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane części, przy czym jeden pakiet stanowi jedną część zamówienia.
23. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
24. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
25. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
26. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 r, poz. 876).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się