Świadczenie usługi przechowywania i archiwizacji dokumentów na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z archiwizacją dokumentacji Zamawiającego, których nośnikiem jest papier, nośnik do papieru zbliżony lub elektroniczny nośnik danych, łącznie zwane dalej „Dokumentami” obejmujące:
- Inwentaryzację Dokumentów,
- Przechowywanie Dokumentów.
2. Szczegółowy zakres usług obejmuje:
a) ewidencjonowanie następujących dokumentów:
- historie chorób
- dokumentacja medyczna pozostała (książki, skierowania, badania)
- dokumentacja niemedyczna (kadry, rachuba płac, księgowość)
b) inwentaryzacja
- akt osobowych (teczki kadrowe)
- kartoteki zarobkowe (rachuba płac)
c) brakowanie dokumentów
d) niszczenie dokumentów
e) obsługa dokumentacji (do 160 wyszukań, 20 transportów)
f) przechowywanie
g) pozostałe czynności związane z archiwizacją
3. Czynności opisane w ust. 2 pkt b) będą wykonywane przez Wykonawcę w wyznaczonych do tego pomieszczeniach Zamawiającego mieszczących się w: Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w Gdyni - Chyloni przy ul. Krzywoustego 6, w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18 oraz w Wejherowie przy ul. dr Jagalskiego 10. Czynności będą wykonywane w godzinach pracy Zamawiającego, to jest w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 15:00.
4. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że Dokumenty zostaną przewiezione do pomieszczeń Wykonawcy celem wykonania w nim usług o których mowa w ust. 2 pkt b) niniejszego paragrafu.
5. Przekazanie Wykonawcy dokumentów do inwentaryzacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
6. Po wykonaniu Inwentaryzacji i Brakowania, Dokumenty zostaną przyjęte do przechowania jednorazowo albo partiami na podstawie każdorazowo sporządzonego spisu-inwentaryzacji lub protokołu wstępnego dla wszystkich Dokumentów, dalej zwanego „Protokołem Zdawczo-Odbiorczym”.
7. Wykonawca będzie przechowywać Dokumenty w swoim archiwum, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie przechowywał Dokumenty za okres ostatnich dwóch lat kalendarzowych wstecz. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, będzie sukcesywnie przekazywał kolejne partie Dokumentów Wykonawcy celem świadczenia usług, będących przedmiotem nn postępowania.
8. Szczegółowa ilość standardowych pudeł archiwizacyjnych Dokumentów przekazywanych zostanie określona Protokołem Zdawczo- Odbiorczym.
9. Wykonawca zwróci Zamawiającemu Dokumenty na podstawie Protokołu odbioru.
10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób realizujących na terenie Zamawiającego usługę archiwizacji dokumentów i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
11. Wybrany Wykonawca w celu zapewnienia Zamawiającemu ciągłości dostępu do Dokumentacji jest zobowiązany do zaewidencjonowania i odebrania Dokumentacji przechowywanej w dotychczasowej lokalizacji z magazynu zewnętrznego innego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się