Dostawa sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, zgodnie z zapisami § 1 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ, a także zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia w elektronicznym formularzu SWZ.

Ilości podane w Formularzu w SWZ są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawców w stosunku do Zamawiającego.

2. Wymagania Zamawiającego:
1) Wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej winny posiadać certyfikat,/świadectwo dopuszczenie wydane przez CNBOP oraz powinny być znakowane.
2) Dostarczany sprzęt ppoż. powinien spełniać wszystkie wymogi i dopuszczenia zezwalające na wprowadzenie do użytku.
3) W odniesieniu do opinii wydanej przez CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. oraz zgodnie z opinią Wyższego Urzędu Górniczego. Wyroby do ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych winny posiadać aktualne certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP w Warszawie.

3. Dokumenty wymagane przy składaniu oferty w przypadku:
1) Węży hydrantowych: Świadectwo Dopuszczenia do Użytkowania - Certyfikat CNBOP
2) Zaworów hydrantowych mosiężnych: certyfikat CSRG wystawiany dla górnictwa (Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego); wymagane ciśnienie 2,5 Mpa.
3) Prądownic hydrantowych: Aktualne certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP (prądownica PWh-52/D13-150. Pozostałe deklaracje zgodności )
4) Koców gaśniczych: Certyfikat CNBOP
5) Gaśnic: Świadectwa Dopuszczenia, Deklaracje Zgodności WE, Certyfikat CSRG („Opinie Techniczne”)
6) Urządzeń gaśniczych: Świadectwo CSRG

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Postępowanie zostało podzielone na X części w tym:
1) Część I (1-2 pozycji);
2) Część II (1- 19 pozycji);
3) Cześć III (1- 2 pozycji);
4) Część IV (1-2 pozycji);
5) Część V (1-3 pozycji);
6) Część VI (1-4 pozycji);
7) Część VII (1-6 pozycji);
8) Część VIII (1 pozycja);
9) Część IX (1 pozycja);
10) Część X (1-15 pozycji).

Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na cały asortyment wskazany w elektronicznym formularzu cenowym, który dotyczy danej części przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ich szacunkowych ilości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się