Obsługa stacji uzdatniania wody wraz z sukcesywną dostawą środków chemicznych do obiektu Parku Wodnego Koszalin przy ul. Rolna 14 oraz sukcesywna dostawa środków chemicznych do kompleksu basenowego przy ul. Jedności 4-Głowackiego 3-5 w Koszalinie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa stacji uzdatniania wody wraz z sukcesywną dostawą środków chemicznych do obiektu Parku Wodnego Koszalin przy ul. Rolnej 14 - zad. 1 i/lub sukcesywna dostawa środków chemicznych do kompleksu basenowego przy ul. Jedności 4-Głowackiego 3-5 w Koszalinie - zad. 2 w zakresie określonym w § 1 wzorów umów.
2.Wszystkie opisane w SIWZ elementy przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania "równoważne" opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą gorsze od założonych. Wykonawca, powołując się na rozwiązania "równoważne" opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Asortyment równoważny winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne (lub nie gorsze) niż wskazane przez Zamawiającego (w nazwie produktu), potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do oferty: (np: oferty katalogowe wraz z opisem, karty charakterystyki itp. na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić iż oferowany asortyment równoważny spełnia parametry przez niego opisane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się