Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – część V

» Opis zapytania

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – część V, polegającego na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków dwudaniowych uczestnikom projektu „Lepsze jutro” (do 9. osób dziennie - dalej "uczestnicy"), w lokalu Wykonawcy na terenie miasta Sulechowa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 14.00 do 15.00, w maksymalnej ilości do 765 posiłki, w okresie:
1) od 1 maja do 30 maja 2018 r. (20 dni roboczych) – 180 posiłków,
2) od 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r. (21 dni roboczych) – 189 posiłki,
3) od 2 lipca do 31 lipca 2018 r. (22 dni robocze) – 198 posiłków,
4) od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. (22 dni robocze) – 198 posiłków,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Określone powyżej ilości posiłków są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości posiłków w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji umowy, liczby osób uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz osób obecnych w danym dniu na zajęciach. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości przewidzianych posiłków. Wykonawca przyjmuje powyższe do wiadomości i zrzeka się wszelkich roszczeń w tym względzie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przygotowania, przechowywania i wydawania uczestnikom posiłków w lokalu gastronomicznym określonym w § 3 ust. 1 projekcie umowy, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 - tekst jednolity ze zmianami), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia;
2) przestrzegania realizacji zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż, systemu HACCP; itp.;
3) przygotowywania, przechowywania i wydawania posiłków z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
4. Lokal gastronomiczny, w którym będą przygotowywane (i wydawane) posiłki, oraz w którym będzie konsumpcja posiłków przez uczestników, musi spełniać wszystkie wymagania stawiane w tym zakresie zakładom zbiorowego żywienia przez właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną i na tę okoliczność Wykonawca przedłoży aktualną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i wydawania posiłków według następujących zasad:
1) wydawanie ciepłych posiłków - przez ciepły posiłek Zamawiający rozumie każdy posiłek, którego temperatura jest nie niższa niż 63oC,
2) posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia,
3) posiłki powinny być przygotowane w dniu ich wydania, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów, z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych, posiadających aktualne terminy ważności,
4) posiłek powinien być wydawany w formie dwudaniowej tzn. zupy – 400 g oraz drugiego dania mięsnego lub jarskiego – 300 g (do wyboru przez uczestnika).
6. Każdego dnia obowiązywania umowy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego kontaktował się będzie z Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem celem wskazania czy uczestnicy korzystać będą w danym dniu z posiłków, sprecyzowania liczby uczestników, którzy danego dnia korzystać będą z posiłków oraz dokonania wyboru stosownie do pkt 4) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do informacji wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
7. Posiłki wydawane będą uczestnikom za okazaniem bonów dostarczonym im przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zatrzymać bony, o których mowa powyżej, i załączyć ich komplet do rozliczenia z Zamawiającym. Bony stanowią wyłączny dowód wydania uczestnikom posiłków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się