wykonanie usług w zakresie przeglądów oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz przeglądów instalacji gazu w budynkach będących w 100% własnością m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 62 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

» Opis zapytania

Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz wykonanie przeglądów instalacji gazowych zgodnie z załącznikami do wzoru umowy: zakresem przeglądów - załącznik nr 1 oraz wykazem nieruchomości (harmonogramem) - załącznik nr 2.

Przy sporządzaniu oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dojazdów, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, protokołów, powiadomień o terminach przeprowadzenia kontroli i przeglądów, potwierdzeń realizacji usług. Ceny jednostkowe za realizację usług pozostaną niezmienne w trakcie całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, będący integralną częścią s.i.w.z.

KLAUZULA SPOŁECZNA
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), tj. w szczególności co najmniej 2 osoby świadczące prace w zakresie czyszczenia i udrażniania przewodów kominowych.

Klauzula społeczna będzie zastosowana jako społeczne kryterium oceny ofert.

2. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
6. Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w pkt. 1, wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
7. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 6, jest zobowiązany zatrudnić inne osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.