„Przegląd i kontrola okresowa systemów gaszenia na KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Zielin, KRNiGZ Karlino, KGZ Radlin, KGZ Radlin OP Roszków, KGZ Wilków, KGZ Załęcze, KGZ Żuchlów, PMG Bonikowo, PMG Wierzchowice, Odazotownia Grodzisk oraz kontrola szczelności instalacji gaszenia z gazem gaśniczym FM 200 zaliczonym do fluorowanych gazów cieplarnianych na KRNiGZ Zielin, KGZ Radlin, KGZ Wilków, PMG Wierzchowice”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie i kontroli okresowej systemów gaszenia na KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Zielin, KRNiGZ Karlino, KGZ Radlin, KGZ Radlin OP Roszków, KGZ Wilków, KGZ Załęcze, KGZ Żuchlów, PMG Bonikowo, PMG Wierzchowice, Odazotownia Grodzisk oraz kontroli szczelności instalacji gaszenia z gazem gaśniczym FM 200 zaliczonym do fluorowanych gazów cieplarnianych na KRNiGZ Zielin, KGZ Radlin, KGZ Wilków, PMG Wierzchowice.

Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert:
100% cena całkowita brutto

Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju usług, wartości, daty ich wykonania i odbiorców i załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - np. list referencyjny od użytkownika;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 202
Otrzymanie drogą elektroniczną lub pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany faksem na nr +48 68 329 11 79, drogą elektroniczną lub pocztową.

Miejsce wykonania:
Jednostki organizacyjne PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

Miejsce składania ofert:
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 202

Uwagi:
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.  

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się