ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa fosy zbiornika wodnego w miejscowości Raszowa.

I. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Odbudowa fosy zbiornika wodnego w miejscowości Raszowa”, w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów, tj.:
1) oczyszczenie istniejących przepustów i odmulenie rowów na odpływie i dopływie fosy,
2) wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp fosy,
3) rozebranie istniejącej studni (dz. nr 215) oraz rozebranie ścian betonowych po składowisku obornika (dz. nr 206),
4) usunięcie zakrzewienia z powierzchni skarp fosy,
5) wycięcie drzew wskazanych w dokumentacji projektowej,
6) oczyszczenie skarp i terenu przy fosie z pozostałości po ściętych drzewach,
7) oczyszczenie z namułów odcinków rowów i przepustów na dopływie i odpływie z fosy,
8) odbudowa przepustu o parametrach fi 50 cm, L=7,0m,
9) budowa studni żelbetowej o wym 1,0x1,0x2,10 m,
10) rozebranie rurociągu z rur betonowych fi 60 cm i wykonanie rurociągu z rur PEHD fi 728/600 SN8, L=34m,
11) odbudowa fosy (pogłębienie fosy wraz z umocnieniem skarp narzutem kamiennym),
12) wykonanie nasadzeń zamiennych,
13) zapewnienie ciągłego nadzoru saperskiego podczas prowadzenia prac.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona ze SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

III. W celu dostosowania funkcjonalności obiektów dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, zaprojektowano obiekt budowlany bez barier architektonicznych.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności:
1) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,
2) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacja przedmiotu zamówienia czynności w zakresie:
a) robót ziemnych, porządkowych i wykończeniowych.
Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się