Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn.

» Opis zapytania

Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn.

Minimalny zakres przedmiotu zamówienia:
1. Wyznaczenie na terenie Gminy Strawczyn ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej przeznaczonej do uprawiania narciarstwa, biegów i jazdy rowerem z uwzględnieniem przebiegu istniejących tras na terenie gminy.
2. Zagospodarowanie ścieżki m.in.:
– Ławeczki
– Wiaty
– Altany
– Miejsca postoju i odpoczynku
– Oznakowania
– Tablice informacyjne
– Mapy
– Miejsca parkingowe/postojowe
– Ciągi narciarsko-biegowo-rowerowe
– Oświetlenie
– Monitoring
– Infrastruktura towarzysząca tego typu inwestycji
Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców, ponadto możliwość włączenia do programów lekcji WF w szkołach.
Koncepcja winna obejmować ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową zintegrowaną z istniejącymi
i planowanymi trasami o podobnym charakterze na terenie gminy Strawczyn.
Ścieżki i szlaki narciarsko biegowe można planować na istniejących i nie wykorzystywanych
w zimie trasach rowerowych, na odcinkach, które nie są położone w ciągu dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu samochodów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się poprowadzenie tras drogami o niskim poziomie natężenia ruchu samochodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Ponadto można je planować na mniej lub tylko częściowo wykorzystywanych w zimie trasach pieszych. Trasa powinna mieć możliwość prowadzenia z istniejącymi szlakami pieszymi np. ścieżka dydaktyczna, powinna posiadać najmniejszą ilość kolizji z innymi trasami, w tym z drogami samochodowymi. Winna być usytuowana
w możliwie najrzadszej zabudowie.
Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa winna być wyposażona w elementy aluminiowe/drewniane
w zależności od miejsca montażu. Dodatkowo ścieżki i szlaki muszą być dobrze oznakowane na całej ich długości, a na ich początkach i zakończeniach należy umieścić tablice informacyjne z opisem tych znaków wraz z zamieszczonymi zasadami ruchu.
Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uwaga:
Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić koncepcję z zamawiającym, a także
z odpowiednimi organami/właścicielami działek.
5. Nadzór autorski.
Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. W kwotę nadzoru wliczone są wszelkie przejazdy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.
W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
• wykonywania projektów zamiennych,
• niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się