Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa gazów medycznych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
do SIWZ/UMOWY.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania przewidziane ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty, dopuszczenia, wpisy do odpowiednich rejestrów - dotyczy pakietów 1-4.
4. Ponadto Zamawiający wymaga, aby w dobie dostosowania szpitali do norm europejskich oferowany tlen medyczny spełniał wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana FPIV, PN-C-84911, 97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min 99,5% potwierdzona charakterystyką produktu – dotyczy pakietów 2-4.
5. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
6. Zamówiony towar winien być dostarczony do wskazanego pomieszczenia:
1) w magazynie tlenowym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., którego obiekty mieszczą się:
a) 41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2 - dotyczy pakietu 3 poz. 1,
b) 41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2 oraz 41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11- dot. pakietu 4,
2) w Aptece Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00 - dotyczy pakietu 1, pakietu 3 poz. 5.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć gazy loco w czasie pracy magazynu tlenowego, Apteki to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu tlenowego Apteki, dostawa nastąpi pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Czas dostawy gazów medycznych nie może przekroczyć 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
7. Zamawiający oczekuje ciągłej dostawy tlenu medycznego ciekłego na każdorazowe zlecenie telefoniczne transportem Wykonawcy, którego koszty należy wliczyć w koszt dostarczanego gazu. Czas oczekiwania na dostawę gazu od chwili zlecenia telefonicznego do chwili dostawy na miejsce nie może przekroczyć 48 godzin. - dotyczy pakietu 2.
8. W zakresie pakietu 2 - tlen medyczny ciekły - Zamawiający oczekuje oddania w dzierżawę zbiornika kriogenicznego o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ i nie większej niż 12 m³, co jest uwarunkowane lokalizacją zbiornika i istniejącą infrastrukturą.
9. Do zainstalowania zbiornika na ciekły tlen przeznaczony jest ogrodzony teren przy hydroforni i tlenowni Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Lipa, 41-703 Ruda Śląska, zabudowany płytą fundamentową z betonu B-20 o grubości 60 cm, o wymiarach w rzucie poziomym 500 x 550 cm, płyta zbrojona krzyżowo prętami zbrojeniowymi fi 12mm ze stali A-III. Płyta posadowiona jest na podsypce piaskowej grubości 25cm zagęszczonej warstwowo i warstwie chudego betonu B-10 o grubości 10cm. Uziemienie dla zbiornika wykonane jest z płaskownika 30 x 4 Fe/Zn. Sposób montażu oraz technologię posadowienia Wykonawca musi dobrać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wytycznych producenta oraz przepisów BHP - dotyczy pakietu 2.
10. Zamawiający oświadcza, że posiada zainstalowaną stację Gas Control Station dla dostarczonego do obiektów Szpitala tlenu. Jako podstawowe źródło dostarczanego tlenu traktuje się zbiornik kriogeniczny, a jako źródło rezerwowe służą dwie baterie butli tlenowych. Całość poboru tlenu dla obiektów szpitalnych reguluje w/w stacja redukowania i monitorowania ciśnienia. Ciśnienie tlenu doprowadzanego do Gas Control Station powinno wynosić minimum 13 bar – dotyczy pakietu 2.
11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, ponosząc całość nakładów finansowych, wykonać wszelkie roboty związane z montażem nowego zbiornika oraz wykonaniem niezbędnej do jego funkcjonowania instalacji. Termin zabudowania i uruchomienia funkcjonowania zbiornika ciekłego tlenu medycznego wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy pakietu 2.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty zawierające instrukcję obsługi i bezpieczeństwa oraz przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie tych instrukcji – dotyczy pakietu 2.
13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełną konserwację zbiornika w ciągu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego – dotyczy pakietu 2.
14. Wykonawca przekaże dokumentację techniczną zbiornika, w tym książki rewizji Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamontowania zbiornika – dotyczy pakietu 2.
15. Po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Wykonawca zdemontuje i odbierze zbiornik na swój koszt. Demontaż zbiornika ciśnieniowego nie może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia rozwiązania umowy, chyba że Zamawiający określi inaczej – dotyczy pakietu 2.
16. Wykonawca ubezpieczy zbiornik wraz z zespołem urządzeń technicznych, niezbędnych do jego funkcjonowania, od następstw nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, pożaru, wyładowań atmosferycznych, kradzieży, dewastacji itp. na okres obowiązywania umowy – dotyczy pakietu 2.
17. Tlen medyczny sprężony - obejmuje dostawę tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli o pojemnościach 40 l, 10 l, 5l, 2 l przy ciśnieniu 150 atm – dotyczy pakietu 4.
18. Dostawa będzie następowała sukcesywnie na podstawie okresowych zamówień określających rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
19. Zamówienie dotyczące realizacji dostaw może być złożone w formie ustnej lub pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem. Każde ustne zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zapotrzebowania własnym transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. 21. Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia partii dostarczonego przedmiotu zamówienia i w razie stwierdzenia zastrzeżeń, do zgłoszenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego towaru albo skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym.
22. Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt. Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamacje ilościowe Zamawiającego poprzez uzupełnienie partii towaru lub wymianę towaru błędnie dostarczonego przez dostawcę, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zgłoszenia reklamacji (faks). Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni licząc od daty przesłania zgłoszenia reklamacji.
23. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony gaz odpowiada wymogom obowiązujących norm jakościowych - do każdej dostawy należy dołączyć odpowiedni atest – dot. pakietów 2-4.
24. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się