"Wymiana systemu alarmowego w oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Krosno Odrzańskie"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu alarmowego oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Krosno Odrzańskie – branża budowlana i telekomunikacyjna.Przedmiot zamówienia określają : 1) STWiOR, 2) przedmiar robót, które stanowią integralną część SIWZ.Materiały i urządzenia, które są konieczne do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadać atesty oraz certyfikaty.Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z:1) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zaś z Prawem budowlanym oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 2) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 3) obowiązującymi w powyższym zakresie normami, 4) ustalonymi w niniejszym postępowaniu (SIWZ) warunkami.UWAGA!Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą na użytkowanym obiekcie przy ruchu pracowników. Tym samym, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy w sposób nieutrudniający pracę i funkcjonowanie Zamawiającego. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia obiektu na czas trwania wykonywania przedmiotu umowy. Uchybienia w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się