Rękawice ochronne

» Opis zapytania

Formularz ofertowy został zmieniony:
"dodano punkt 6 :
"W przypadku, gdy postąpienia w aukcji dotyczą wartości netto za pakiet, wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji"

proszę o zapoznanie się z formularzem."

Uległa zmiana terminu składania aukcji na 14.03.2018 r. oraz termin aukcji 21.03.2018 r. godz. 12:00

Data i godzina rozpoczęcia aukcji: 2018-03-21 12:00
Termin składania ofert: 2018-03-14 23:59

oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach
znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert oraz przesłanie
potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 5 200,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792
z dopiskiem „wadium aukcja nr 297/A/DZZ/18”.
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym,
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta.
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w
pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem
Strona 4
płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i
wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie
(w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami
reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty,
drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota Siedlaczek – tel. 32 756 4582.
- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się
za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. W przypadku składania
oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 60 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy lub daty
unieważnienia postępowania.
III. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- oświadczeń i formularza ofertowego (zostały zamieszczone w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 „Specyfikacja techniczna”, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć
osobiście w formie papierowej do Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania ofert.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego
wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF na
następujący adres email: aukcje@zwp.jsw.pl – w temacie proszę podać numer aukcji. Oferta musi być sporządzona w
języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji
elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż
przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenia przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej do Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW NA
ADRES MAILOWY: aukcje@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2018 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się