„Wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela przez okres 24 miesięcy w trybie art. 50 a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia” Zamówienie udzielane w 2 częściach. Część I dla pojazdów o DMC do 7,5 tony. Część II dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony

» Opis zapytania

​1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela przez okres 24 miesięcy w trybie art. 50 a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia" Zamówienie udzielane w 2 częściach: Część I dla pojazdów o DMC do 7,5 tony.

Część II dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony

2. Opis części zamówienia. Ze względu na dopuszczalną masę całkowitą (DCM) przechowywanych pojazdów Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części:

Część I dla pojazdów o DMC do 7,5 tony. Zamawiający wymaga, by powierzchnia parkingu lub łączna powierzchnia parkingów będących w dyspozycji Wykonawcy umożliwiała jednorazowe przechowywanie minimum 180 pojazdów o DMC do 3,5 t i 20 pojazdów o DMC pow. 3,5 t do 7,5 t.

Część II dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony Zamawiający wymaga, by powierzchnia parkingu umożliwiała jednorazowe przechowywanie minimum 5 pojazdów o DMC pow. 7,5 t i 2 pojazdów o DMC pow. 16 t

3. W ramach wykonywania każdej z części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do :

a) świadczenia usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia. Zamawiający wymaga by ww. pojazdy były parkowane i przechowywane na parkingu strzeżonym, całodobowo zabezpieczonym (minimum dozór wykonywany przez dozorcę) w celu zabezpieczenia pojazdów i ich części oraz ładunków przed dostępem osób postronnych, ogrodzenie parkingu trwałe, betonowe lub metalowe o wysokości co najmniej 1,60 m z zamykaną bramą wjazdową, o nawierzchni twardej ulepszonej (np.: asfaltowej, klinkierowej, brukowej, z płyt kamienno-betonowych), oświetlonym, zapewniającym całodobową łączność telefoniczną oraz wjazd na parking bezpośrednio z drogi publicznej dwujezdniowej bez ograniczeń w zakresie masy pojazdów. Parking musi znajdować się na terenie miasta Katowice bądź w odległości maksymalnie 10 km od granic administracyjnych miasta Katowice poruszając się drogą publiczną.
Dla części I Ustawienie pojazdów na parkingu winno : zapewniać do każdego pojazdu pełne otwarcie drzwi z każdej strony, swobodny dostęp do bagażnika oraz komory silnika w celu awaryjnego otwarcia pojazdów oraz ich ocenę techniczną, możliwić swobodny dojazd lawety do każdego pojazdu Dla części II Ustawienie pojazdów na parkingu winno : zapewniać do każdego pojazdu pełne otwarcie drzwi z każdej strony, swobodny dostęp do bagażnika oraz komory silnika w celu awaryjnego otwarcia pojazdów oraz ich ocenę techniczną i umożliwić swobodny dojazd holownika do każdego pojazdu
b) świadczenia usług całodobowo tj. 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu (w tym niedziele i święta).

c) nieodpłatnego przechowywania (parkowania) na parkingu zaoferowanym przez Wykonawcę pojazdów usuniętych w trybie art. 130a przed nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 4 września 2010 r. w ilości 25 szt. (stan na 01. 03. 2018 r.), których lista stanowić będzie załącznik do umowy – dotyczy I części zamówienia.


d) świadczenia usług towarzyszących na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegających na: usuwaniu śmieci z pojazdów i dokonywaniu ich awaryjnego otwierania.
Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 Ustawy.

Szacunkowe ilości poszczególnych usług podane są w załączniku nr 1 do SIWZ (druk oferty, tabele a i b dla części I oraz tabele c i d dla części II - kolumny 2,3 i 4). Zamawiający zastrzega, że ilości podane w tabelach j.w. mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i wynikać będą z ilości faktycznie parkowanych pojazdów usuniętych w trybie art.50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczegółowy zakres prac określa projekt umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.