„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej.
Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu:
1) polski dowód rejestracyjny wraz z książką pojazdu,
2) kartę lub książkę gwarancyjną,
3) komplet potrzebnych do użytkowania pojazdu kluczyków (w tym zapasowych),
4) instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji zamiatarki lub szkolenie operatorów,
5) dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
4. Wymagania techniczne pojazdu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Określone w załączniku nr 3 do SIWZ parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin proponowanego pojazdu na etapie rozstrzygania zamówienia – w siedzibie Wykonawcy lub innym wskazanym przez niego miejscu na terenie kraju. Oględziny będą miały na celu porównanie zgłoszonych danych w ofercie ze stanem faktycznym oraz dokonania jazdy próbnej. Oględziny obejmować mogą również diagnostykę stanu technicznego pojazdu w wybranym przez Zamawiającego serwisie. Koszty ewentualnej diagnostyki ponosi Zamawiający.
Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w oparciu o stałe oprocentowanie:
1) umowa leasingu zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
2) waluta leasingu: PLN;
3) opłata wstępna: 5 % wartości netto pojazdu;
4) raty leasingowe: 36 równych miesięcznych rat leasingowych;
5) opłata końcowa: 20% wartości netto pojazdu (wykup) wraz z ostatnią ratą leasingową;
6) ubezpieczenie przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego;
7) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu czy opłat rejestracji pojazdu; 8) Postanowienia umowy zawartej odrębnie z leasingodawcą, w tym jej załączniki nie mogą być sprzeczne z postanowieniami SIWZ, w tym z załącznikami do SIWZ. Postanowienia takie uważane będą za niezastrzeżone.

Warunki gwarancji i serwisu:
1) gwarancja: minimum 3 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczeń przebiegu i godzin pracy;
2) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiotowym pojeździe, Wykonawca jest obowiązany do ich bezpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki w okresie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia;
3) Zamawiający poniesie koszty napraw związanych z nieodpowiednią eksploatacją przedmiotu zamówienia oraz przeglądów okresowych w trakcie trwania gwarancji.
4) Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu podwozia jak i zabudowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.