Sukcesywna dostawa środków czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa środków czystości” w ramach 2 pakietów:
1) PAKIET 1 - Środki czystości, ręczniki, worki na śmieci;
2) PAKIET 2 - Koncentraty i superkoncentraty do mycia podłóg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - Formularz cenowy stanowi załączniki nr 3 do siwz (będący jednocześnie załącznikiem do umowy).
3. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy środków czystości uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego na rok 2018/2019.
4. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:
1) bezpłatnego dostarczania towaru częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00.
2) wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 042) w siedzibie Zamawiającego.
5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
6. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 12/424-54-60 lub e-mailem na adres: emroczek@uks.com.pl; jzamarlik@uks.com.pl.
7. Oferowany towar musi:
1) być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety informacyjne winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z obowiązującym prawem w języku polskim.
2) posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich dostawy (za wyjątkiem preparatów w Pakiecie nr 1 dla pozycji 21 i 32 w tabeli).
8. Wymagania dotyczące oferowanych produktów:
1) dla pozycji: 26,28,29,30,39,40,42,43 w Pakiecie nr 1 - Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych preparatów.
2) dla pozycji 5 w Pakiecie nr 2 - działanie dezynfekcyjne potwierdzone pozwoleniem na obrót produktem biobójczym wydanym przez Ministra Zdrowia.
3) dla pozycji od 1 do 9 w Pakiecie nr 2- Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych preparatów zgodnie z REACH/2007 i kart technicznych produktów lub ulotek wystawionych przez producenta środków. Produkty zaoferowane w pozycjach od 1 do 9 w Pakiecie nr 2 powinny być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta. Wszystkie zaproponowane preparaty muszą być sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008. Zgodność ta musi być potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów.
9. Zamawiający wymaga by zaoferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia, posiadały stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (deklaracja zgodności producenta - certyfikat CE) oraz potwierdzające spełnienie ewentualnie innych wymogów określonych przepisami odrębnymi - odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia w przypadku produktów, dla których dokumenty takie są wymagane.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców ( również w trakcie trwania umowy) o dostarczenie:
1) dodatkowej dokumentacji stanowiącej opis każdego oferowanego towaru,
2) dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego towaru z wymaganą przez Zamawiającego normą (w języku polskim).
11. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
12. Ilość podana w załączniku nr 3 do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, jednak nie więcej niż do 10 % ilości określonej w załączniku. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
13. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia itp.
14. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, w przypadkach, w których zapisy SIWZ odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ
15. Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu, niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnie „c” tabeli w załączniku nr 3 do siwz przedmiotu zamówienia, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 3 do siwz, który składa w swojej ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się