Sprzedaż wg. potrzeb zamawiającego masy mineralno - bitumicznej grysowo żwirowej „na gorąco” w sezonie 2018

» Opis zapytania

Sprzedaż masy mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej „na gorąco” z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ilości - wg potrzeb zamawiającego. Wytwórnia, z której Zamawiający będzie odbierał masę mineralno – bitumiczną musi znajdować się na terenie powiatu przeworskiego.
Oferowana masa mineralno-bitumiczna powinna spełniać warunki techniczne przewidziane dla dróg o natężeniu ruchu KR-1 do KR-2, w przypadku udowodnionych niezgodności dostarczonego produktu koszty badań obciążają dostawcę (wytwórcę) a wartość zakwestionowanej dostawy zostanie obniżona o połowę.

• zamówienie obejmuje sprzedaż masy mineralno bitumicznej „na gorąco”, z wytwórni oferenta,
• ilość kupowanej masy – w trakcie całego sezonu partiami, których ilość i termin będzie zależeć od możliwości finansowych i realnych potrzeb zamawiającego; szacunkowa ilość zamówienia w ciągu całego sezonu to 400 ton;
• odbiór masy z wytwórni oferenta zlokalizowanej na terenie Powiatu Przeworskiego – na koszt zamawiającego


3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp.
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Zamawiający ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową czy kierowców.
b) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób , o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. warunku.
a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy imienny wykaz wszystkich osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi pracownikami. W przedstawionym wykazie, wykonawca wymieni także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poprzez;
- żądanie przedstawienia kserokopii umów o pracę,
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
 zwrócenie się do właściwych urzędów o potwierdzenie faktu zatrudnienia u wykonawcy (lub podwykonawcy),
 legitymowania osób wykonujących roboty na placu budowy,
b) Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym zgodnie pkt 2a, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się