Utrzymanie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo), znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo), znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m. in.:
- Dostawa (rozumiana jako udostępnienie przez Wykonawcę – właściciela zwierząt) i utrzymanie zwierząt, w tym: zakup i dostawa karmy odpowiedniej dla poszczególnych gatunków zwierząt wraz z bieżącym uzupełnianiem zapasów na 7 dni, Obsługa weterynaryjna, polegająca na stałej opiece lekarskiej wszystkich zwierząt, Obsługa boksów i wolier,
- Utrzymanie terenu Kompleksu, w zakresie: utrzymania terenów zielonych, ciągów pieszych, oraz istniejącej infrastruktury,
- Utrzymanie tablic edukacyjnych na terenie parku, w tym ich mycie i odnawianie napisów
(wg potrzeb i/lub na zlecenie Zamawiającego),
- Usługi portierskie oraz prowadzenie punktu kasowego,
- Wszelkie działania Wykonawcy wykonywane w ramach realizacji Zamówienia winny mieć na celu:
a) wykreowanie ponadlokalnej atrakcji rozrywkowo – edukacyjnej,
b) poszerzanie oferty wypoczynku krótko-pobytowego dla mieszkańców regionu, w tym imprezy kulturalne i rozrywkowe (jarmarki, pokazy, wystawy, eventy, imprezy dla dzieci),
c) wspieranie współpracy z sąsiednimi miastami w zakresie atrakcji edukacyjnej, rozrywkowej i wypoczynkowej;
d) rozwój działalności Zwierzyńca w zakresie organizacji spotkań dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
e) prowadzenie dla grup zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród zwierząt z uwzględnieniem interakcji.
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia takie jak:
- utrzymanie i pielęgnacji zieleni,
-obsługa zwierząt (utrzymanie boksów, karmienie, stała informacja o zwierzętach),
- obsługa portiersko-kasowa,
- wykonywanie prac gospodarczych na terenie Kompleksu
zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w liczbie nie mniejszej niż 8 osób) w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późniejszymi zm.).
Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe zgodnie z § 5.1. umowy.

Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się