„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach odbywających się w miejscy wskazanym przez Zamawiającego.
2. Usługi cateringowe będą świadczone co do zasady na terenie miasta Kielce. Zamawiający zastrzega, że część usług cateringowych (nie więcej niż 5 % ilości spotkań dla każdej części) może być świadczona poza terenem miasta Kielce ale na terenie woj. Świętokrzyskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący dla CZĘŚCI I - Załącznik nr 3a do SIWZ i dla CZĘŚCI II – Załącznik nr 3b do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) kelnerzy – transport posiłków i sprzętu, wyładunek, przygotowanie miejsca świadczenia usługi, obsługa kelnerska, uprzątnięcie miejsca po wydarzeniu.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.1. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamówienie zostało podzielone na:
CZĘŚĆ I – obejmującą Zestaw A, Zestaw B, Zestaw C, Zestaw „woda niegazowana”, Zestaw „dziecko”, Zestaw „kawa i herbata”.
CZĘŚĆ II – obejmującą Zestaw D, Zestaw E, Zestaw F, Zestaw G, Zestaw H, Zestaw I, Zestaw J, Zestaw K, Zestaw „Grochówka”.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na dwie części.
4. Wykonawca składa oferty na każdą część z osobna (w przypadku gdy składa oferty na dwie części).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się