Dostawa materiałów spawalniczych - Dostawa materiałów spawalniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa materiałów spawalniczych typu 49E1 i 60E1 do spawania szyn metodą SoWoS-P.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Warunki przedmiotowe
1) Dostarczone materiały spawalnicze muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne, uznane i umieszczone na liście „Materiałów spawalniczych dopuszczonych do stosowania w torach PKP PLK S.A., które wydaje Centrum Diagnostyki, Wydział Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej zgodnie z Instrukcją spawania szyn termitowych Id-5 (D-7)”,
2) Dostarczone materiały spawalnicze muszą spełniać normy PN-EN ISO 2503, PN-EN ISO 5172, PN-EN 730-1/ISO 5175.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały spawalnicze były nowe oraz dobrej jakości.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe
dostawy w ilości nie większej niż 50% dostawy podstawowej, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) na zasadach określonych w § 2 wzoru Umowy.
7. Prawo opcji może być wykonane przez Wykonawcę do dnia 15.12.2018r.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji żadnych części zamówienia.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 24
miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
10. Termin wykonania zamówienia:
W zakresie dostaw podstawowych:
Dostawa w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
W zakresie dostaw opcjonalnych:
Dostawa w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Materiały budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się