Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób
zatrzymanych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZIP. UWAGA: Marża wraz z podatkiem VAT dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wraz z podatkiem VAT wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100%. W przypadku podania marży wraz z podatkiem VAT wyższych niż 100% oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SWZIP – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta na kwotę będącą wartością oferty.
4 Wszystkie posiłki będą podzielone na porcje, zapakowane w jednorazowych opakowaniach na których będzie podany termin przydatności do spożycia i kaloryczność posiłku, wszystkie posiłki będą dostarczane w atestowanych torbach termicznych przeznaczonych do przewożenia żywności. 5 Wykonawcy wpisując łączne koszty posiłków w formularzach cenowych na poszczególne zadania, zobowiązani są do skalkulowania ich w taki sposób żeby nie przekroczyć wskazanych w tabelach maksymalnych kwot jednego posiłku profilaktycznego tj.: dla zadań od nr 1 do nr 7: maksymalna kwota brutto 17,80 zł., w przypadku kobiet w ciąży i osób do 18 lat kwota brutto 22,24 zł.
6 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 55 30 00 00-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o wpisie do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzja o zatwierdzeniu zakładu (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.) jako spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi, z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności cateringowej.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej:
8.1 jeden samochód przystosowany do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na jedno lub dwa zadania;
8.2 dwa samochody przystosowane do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na trzy zadania i więcej.
Dodatkowo każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie lub decyzję, że samochód, którym będą świadczone usługi lub usługa jest przystosowany do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych (art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm.) Za wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca prowadzi lokal gastronomiczny w tym samym budynku w którym znajdują się pomieszczenia zatrzymań. W takim przypadku Wykonawca jest zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia w wykazie narzędzi stanowiącym załącznik nr 5 do SWZIP.
9. Zamawiający wymaga aby osoby dostarczające posiłki oraz inne osoby mające kontakt z żywnością były dopuszczone przez lekarza do wykonywania pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością oraz aby były nadzorowane i/lub szkolone w sprawach higieny żywności odpowiednio do ich charakteru pracy. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy wezwać Wykonawcę do okazania w/w książeczek.
10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SWZIP). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SWZIP i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZIP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się