dostawa chłodziarek dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39711130-9 (chłodziarki)
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. chłodziarek zwanych dalej „sprzętem” dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Miejsce dostawy: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, budynek Wydziału Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pok. G334-337
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.
5. Sprzęt musi:
1) być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji; wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,
2) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.
3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. 2016r poz. 542 z późn. zm.).
4) spełniać wszystkie parametry i wymagania opisane w załączniku nr 1a do SIWZ.
5) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
- zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na przedmiot zamówienia, 24 miesiące. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się