DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

» Opis zapytania

3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników kriogenicznych oraz rozprężalni tlenu medycznego, podtlenku azotu medycznego i sprężonego powietrza. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ stanowiący formularz cenowy. Kod CPV 24100000-5 – gazy, 24110000-8 – gazy przemysłowe: dostarczonych Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.
3.2. Szczegółowy opis oraz ilości asortymentu zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ „formularz cenowy”.
3.2.Podane przez Zamawiającego ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Dostawcy oraz miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.
3.3. Przedmiot zamówienia ma być dopuszczony do obrotu i używania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 2211).
3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje jego transport do siedziby Zamawiającego, a w przypadku dzierżawionych zbiorników również jego zamontowanie i przygotowanie do eksploatacji oraz demontaż i odbiór po rozwiązaniu umowy.
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu medycznego i technicznego
w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szczegółowe wymagania szkolenia zawarte są załączniku 2 do SIWZ” formularz cenowy”
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych przez co rozumie się: opis lub fotografia produktów, ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania, na potwierdzenie spełniania warunków w postepowaniu.
3.7. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ wraz załącznikami został wskazany znak towarowy, patent, pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się