Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 75251110-4 usługi ochrony przeciwpożarowej, 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej konserwacji i kontroli instalacji oraz urządzeń wchodzących w skład systemów przeciwpożarowych wraz z diagnozowaniem usterek/awarii systemów zainstalowanych na obiektach Zamawiającego tj.:
1) Gdynia Arena zlokalizowana przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni:
a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP),
b) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) ,
c) drzwi przeciwpożarowe,
2) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni:
a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP),
3) Budynek Administracji, Hala Gier zlokalizowana przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni:
a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń wchodzących w skład systemów przeciwpożarowych oraz zakres czynności konserwacyjnych i kontrolnych stanowiący odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do SIWZ.
4. Usługę kompleksowej kontroli i konserwacji instalacji przeciwpożarowych oraz urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Zamawiającego należy przeprowadzić z następującą częstotliwością:
1) na obiekcie Gdynia Arena i Stadion Miejski - cztery razy do roku, w odstępach między usługami nie mniejszych niż 10 tygodni celem zachowania istoty kontroli kwartalnych,
2) w budynku Administracji i Hali Gier - jeden raz w stosunku do każdego urządzenia, w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej stwierdzonego uszkodzenia oraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca wykonał konserwację i kontrolę wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawcy niewolno pominąć żadnego urządzenia zarówno łatwo jak i trudno dostępnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, napraw i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wykonanie prac w ramach przedmiotu zamówienia będzie potwierdzane każdorazowo w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego.
8. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół odbioru sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje oraz zostanie zaakceptowany i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół musi zawierać w szczególności datę konserwacji, imiona i nazwiska osób wykonujących usługi, czynności jakie wykonano, ocenę stanu technicznego.
9. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowej pracy /tzw. awarii/ urządzeń wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefoniczne, potwierdzając zgłoszenie faksem lub mailem.
10. Wykonawca przystąpi do prac mających na celu rozpoznanie przyczyn awarii oraz uszkodzeń najpóźniej w terminie 72 godzin od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym:
Za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca ma uprawnienia i może świadczyć usługę serwisową:
1) dźwiękowego systemu ostrzegawczego tj. DSO Bosch,
2) elektronicznego systemu przeciwpożarowego tj. SSP Zettler.
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania usługi konserwacji i kontroli systemów przeciwpożarowych.
12. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności.
14. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.
15. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonywania usługi Zamawiający będzie miał możliwość żądania od Wykonawcy powtórzenia czynności.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
18. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
24. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ) osób wykonujących czynności kontroli i konserwacji w trakcie realizacji zamówienia.
25. Wykonawca lub podwykonawca, w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie zobowiązany zatrudniać pracowników, o których mowa w pkt 24 na podstawie umów o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 24:
1) przedłożenie (do wglądu) na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji umowy (np. oświadczenia, zanonimizowanej umowy lub innych dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń).
26. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w SIWZ, przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się