Zakup i dostawa Śrofków ochrony roślin

» Opis zapytania

Kod CPV: 24451000-0, 24440000-0
3.1 Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie podzielono na 42 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
3.2 Podział nawozów na ilości oraz miejsce dostawy podano w poniższej tabeli:
Lp. Nazwa – środek ochrony roślin Wielkość opakowania –jedn. miary Planowane zapotrzebowanie
na rok 2018 Termin realizacji
1 2 3 4 5
ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE
Zadanie 1 Agil-S 100EC 5-20l. 100 30.04.2018
Zadanie 2 Atlantis 12 OD 5-20l. 90 10.04.2018
Zadanie 3 Belvedere Forte 400 SE 5-20l. 200 10.04.2018
Zadanie 4 Cornmax 334 SE 5-20l. 15 10.04.2018
Zadanie 5 Gallup360 SL 5-20l. 500 30.05.2018
Zadanie 6 Goltix-S 700 SC 5-20l. 175 10.04.2018
Zadanie 7 Goltix Titan 565 SC 5-20l. 200 10.04.2018
Zadanie 8 Lontrel 300 SL 5-20l. 20 10.04.2018
Zadanie 9 Mustang Forte 195 SE 1-20l. 280 10.04.2018
Zadanie 10 Monarchi 110EW 1-5l. 60 10.04.2018
Zadanie 11 Nixon 050SG 400g 12kg 30.04.2018
Zadanie 12 Oblix TM 500 SC 5-20l. 200 10.04.2018
Zadanie 13 Pyramin Turbo 520SC 5-20l. 260 10.04.2018
Zadanie 14 Rimel 25 SG 60-300g 8,4kg 30.04.2018
Zadanie 15 Safari 50 WG 120g 1,56 30.04.2018
II. ŚRODKI OWADOBÓJCZE
Zadanie 16 Bulldock 025 EC 1-5l. 25 10.04.2018
Zadanie 17 Fastac Active 050 ME 1-5l. 35 20.03.2018
Zadanie 18 Inazuma 130 WG 1-5 kg 30 10.04.2018
Zadanie 19 Mospilan 20 SP 1,2kg 19,2 10.04.2018
Zadanie 20 Pyrinex 480 EC 5-20l. 220 20.03.2018
III. ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE
Zadanie 21 Adexar Plus 5-10l 60 30.04.2018
Zadanie 22 Amistar Xtra 280 SC 5-20l 160 10.04.2018
Zadanie 23 Artemis 450EC 5-20l 250 10.04.2018
Zadanie 24 Capalo 337,5 SE 5-20l. 70 10.04.2018
Zadanie 25 Osiris 65 EC 5-20l. 80 30.04.2018
Zadanie 26 Porter 250 EC 1-5l. 25 30.04.2018
Zadanie 27 Seguris Epo Pak Szt. 13 10.04.2018
Zadanie 28 Syrius 250 5-20l 160 10.04.2018
Zadanie 29 Topsin M 500 SC 5-20 l. 220 20.03.2018
Zadanie 30 Yamato 303 SE 25l. 300 10.04.2018
Zadanie 31 Zaprawa Maxim Star 025 FS 20-200 l. 200 10.04.2018
IV. ŚRODKI O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU, NAWOZY DOLISTNE I STYMULATORY WZROSTU
Zadanie 32 ADOB Bor 20l. 260 10.04.2018
Zadanie 33 Agrovita Cynk 14,5% 5-20l. 80 10.04.2018
Zadanie 34 Agrovita Activ 48 5-20kg 20 30.04.2018
Zadanie 35 Agrovita Expert 15-15-15 1-5kg 850 10.04.2018
Zadanie 36 Asahi SL 5-20l. 40 10.04.2018
Zadanie 37 Basfoliar 2.0 6-12-6 5-20l. 460 10.04.2018
Zadanie 38 Medax Max 1-3kg 93 10.04.2018
Zadanie 39 Siarczan magnezu siedmiowodny 25kg 5000kg 10.04.2018
Zadanie 40 Stabilan 750 SL 5-20l. 160 10.04.2018
Zadanie 41 Toil 5l. 200 10.04.2018
Zadanie 42 Środek myjący Clean Speed 0,5-1l. 10 10.04.2018

3.3 Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach w zakresie ilościowym, w okresie obowiązywania umowy, nie więcej niż o +/- 20% wartości zamówienia.
3.4 Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu (termin płatności wskaże Wykonawca – kryterium oceny ofert) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3.5 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego:
1) Termin przydatności do stosowania – min.12 miesięcy.
2) Środki ochrony roślin (opakowania) muszą być oryginalnie zamknięte i oznakowane właściwymi etykietami z podaniem niezbędnych danych zgodnych z obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową.
4) Wykonawca zapewnia dostawę środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania i obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego środka, za straty powstałe z winy Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6) Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad dostarczonego przedmiotu zamówienia załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni licząc od dnia zgłoszenia.
3.6 Dokumenty dostawy muszą zawierać: wykaz towaru, numer rejestracyjny pojazdu oraz miejsce rozładunku.
3.7 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.8 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się