Zakup systemów ewakuacyjnych (FW Lake Ostrowo)

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa zestawów ewakuacyjnych wraz ze szkoleniem dla pracowników PGE Energia Odnawialna S.A. z zasad użytkowania.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający odstąpił od żądania wpłaty wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup systemów ewakuacyjnych (FW Lake Ostrowo):
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Zakup należy dostarczyc do do Farmy Wiatrowej (FW) Lake Ostrowo, Recław 22a, 72-510 Recław.
Termin wykonania zamówienia: Całość Zakupu należy wykonać w terminie 8 tygodni od daty podpisania Umowy Zakupowej oraz przeprowadzić szkolenie dla pracowników Zamawiającego, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak szkolenie to nie może odbyć się później niż 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Magdalena Prusik
Telefon kontaktowy: 22 433 12 54

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się