Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej wraz z zapewnieniem mentorów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji mentorów ze strony pracodawców dla studentów-uczestników wyjazdów studyjnych (3 osoby x 40h) oraz organizacja wizyt studyjnych i wyjazdu zagranicznego (transport, nocleg, wyżywienie) na Sardynię dla uczestników ścieżki merytorycznej Destination Manager.
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj.:
1) przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu i proponowanych wycieczek krajoznawczych;
2) przeprowadzenie rozeznania wśród dostępnej kadry w zakresie kompetencji do pełnienia roli mentora;
3) dokonanie potrzebnych rezerwacji (hotel, wyżywienie, transfery);
4) sprawdzenie świadczeń objętych programem podczas realizacji (transfery, zakwaterowanie, wyżywienie);
5) przekazywanie informacji niezbędnych do zrealizowania wyjazdu przed i w trakcie jego trwania;
mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Zamawiający, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować ww. czynności.
Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się