ZP-381-4/2018 Świadczenie usług gastronomicznych - catering w zakresie przygotowania i przywozu całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na zapewnieniu cateringu w zakresie przygotowania i dowozu całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.
2. Usługi świadczone będą przez wszystkie dni tygodnia z uwzględnieniem wszystkich możliwych świąt.
3. Zamawiający szacuje, że łączna ilość wszystkich posiłków w trakcie trwania umowy została ustalona na 48.000.
4. Wykonawca zobligowany będzie do przygotowania i dostarczenia posiłków do Szpitala Powiatowego w Szamotułach mieszczącego się w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13.
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz szczegółowe warunki świadczenia usług w tym rodzaje diet zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Świadczenie usług polegać będzie na:
a) Przygotowaniu i dostarczeniu całodziennego wyżywienia pacjentów:
- dwa razy dziennie, transportem zapewnionym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko
posiłki sporządzane będą przez Wykonawcę wg dekadowych jadłospisów zatwierdzanych na 7 dni wcześniej przez Zamawiającego uwzględniającego wszystkie rodzaje diet tj.: podstawowa, wysokobiałkowa, niskobiałkowa, wątrobowa, cukrzycowa, niskokaloryczna, żołądkowa, lekka, nisko solna, płynna-sonda, dieta specjalna niskotłuszczowa i każda inna określona przez Zamawiającego wynikająca z zaleceń lekarskich z uwzględnieniem zasad żywienia i dietetyki w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.
- Na wszystkie określone wyżej diety, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w załączeniu do oferty, przykładowych jadłospisów dekadowych z podaniem gramatury.
- Posiłki przygotowywane będą przez Wykonawcę w oparciu o dzienne zapotrzebowanie składane przez Zamawiającego z 24 godzinnym wyprzedzeniem określające ilość poszczególnych posiłków oraz ich rodzaje tj. śniadania, obiady, kolacji, a także zamawiane diety. Jeżeli Wykonawca w procesie wytwarzania danego posiłku użyje substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zgodnie z wykazem z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r.) zaznaczy to w sposób czytelny na przygotowanym jadłospisie, określając jaki typ alergenu zawiera dany posiłek.
- Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania posiłków dla dzieci, zapewnić i dostarczyć dodatki na drugie śniadanie oraz podwieczorek. Zapotrzebowanie dzienne na dodatki zostanie podane Wykonawcy z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości składanych dziennych zamówień, nie przekraczających łącznie 20% wartości całodziennego zamówienia w sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć np. działanie siły wyższej, epidemia, wypadek zbiorowy itp.
c) Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia i wprowadzenia do dekadowych jadłospisów wymogów narzuconych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz uwzględniania w tym zakresie obowiązujących norm w czasie, kiedy trwa realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia.
d) Wykonawca zobligowany będzie do zapewnienia na swój koszt i ryzyko właściwego transportu posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami sanitarno-epidemiologicznymi oraz opakowania w taki sposób aby gwarantował nienaruszalność oraz stałą ciepłotę.
e) zamawiane posiłki Wykonawca zobligowany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego, a następnie przekazać do 6 kuchenek oddziałowych z pomieszczenia mieszczącego się w piwnicy Szpitala, z którego za pomocą windy żywnościowej Wykonawca będzie wysyłał posiłki dostarczone w systemie dystrybucji termosowej.
f) dla pacjentów oddziału IOM i SOR porcje żywnościowe będą przygotowywane w naczyniach jednorazowych
g) Zamawiający ustala następujące godziny przekazywania posiłków do kuchenek oddziałowych.
- śniadanie i drugie śniadanie dla dzieci: 7:30
- obiad, podwieczorek dla dzieci oraz kolacja: 12:30
h) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości (własnymi środkami i sprzętem) pomieszczenie mieszczące się w piwnicy Szpitala, w którym przygotowywane są racje żywnościowe wysyłane windą na poszczególne oddziały. Wykonawca zapewni na swój koszt wózek do transportowania żywności oraz wyposażenie pomieszczenia w potrzebne meble w ramach swoich potrzeb.
i) Wykonawca dostarczy zamawiającemu naczynia jednorazowe dla I i II dania w ilości 5 kompletów jako depozyt do wykorzystania w przypadku przyjęcia pacjentów zakaźnych. Ilość ta będzie uzupełniana przez Wykonawcę w zależności od zużycia a w przypadku przyjęcia większej liczby pacjentów zakaźnych, dostarczy porcje żywnościowe w pojemnikach jednorazowych dla tych pacjentów.
j) w Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia w posiłkach należy
uwzględnić potrawy tradycyjne, w tym dodatki cukiernicze.
k)Zamawiający co najmniej 2 razy w roku może zlecić wykonanie badań kaloryczności posiłków poprzez
Sanepid. W przypadku negatywnego badania jego kosztami obciążony będzie Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zwiększenia ilości dostarczanych posiłków – o maksymalnie 10%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się