Dostawa wzorców do analiz chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców do analiz chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.UWAGA! W przypadku, gdy w formularzu cenowym Zamawiający nie podaje numeru CAS, Wykonawca musi własnoręcznie w formularzu wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy oraz załączyć dokumenty o których mowa w ust. 4. W sytuacji, gdy z treści oferty nie będzie wynikać jaki produkt oferuje Wykonawca, Zamawiający wezwie Wykonawcę o uzupełnienie tych danych, zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy Pzp.
4.Wykonawca oferując wzorce w zakresie tych pozycji w których Zamawiający nie podał numeru CAS, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, zobowiązany jest załączyć do oferty:
-opis oferowanych wzorców, z podaniem: pozycji ewidencyjnych wg Załącznika nr 2 do SIWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
5.Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych wzorców, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP, a także w zakresie określonym w pkt. IV.4 SIWZ.
6.Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109).
7.Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment – nie krótsza niż 12 miesięcy licząc od chwili dostawy do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2018 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Mogilska 109
Kraków 31571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
Kraków 31571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się