POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH. Sprawa nr 12/PN/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa środków czystości , środków chemicznych oraz materiałów jednorazowych na potrzeby 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu z transportem do magazynu położonego w Krośnie Odrzańskim. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Formularzu ofertowym. Dostawa ma obejmować przywóz towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się