Dostawa pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczych:
a) Środek pianotwórczy 3%typu AFFF
b) Proszek gaśniczy PULVEX typu ABC
c) Proszek gaśniczy OGNIOTEX typu ABC
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) – załącznik do SIWZ.
3. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty, a następnie do dostawy właściwe dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych.
4. Adres dostawy: - Bydgoszcz ul. Fabryczna 16 w godz. 8.00 - 15.00
5. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej
a) Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolną ilość elementów przedmiotu zamówienia
b) Zamawiający spośród ofert spełniających wszystkie wymagane warunki, dokona wyboru oferty na każdy kompletny element przedmiotu zamówienia oddzielnie.
7. Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w zakresie Elementu I. W przypadku gdy wartość brutto podpisanej umowy o zamówienie będzie niższa niż wartość brutto kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający za pozostałą kwotę zakupi dodatkowe ilości środków gaśniczych objętych umową za ceną jednostkową ustaloną na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej (do 5000l). Uwarunkowana prawem opcji część świadczenia zrealizowana zostanie jednorazowo w terminie dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się