Środki czystości. Znak sprawy ZP-PN/07/18

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy środków czystości do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 będący integralną częścią specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
3. Zamówienie podzielono na 13 zadań.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

Informacje i wymagania dodatkowe:

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać środki:
1) posiadające niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności,
2) posiadające okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia preparatu,
3) posiadające na pojedynczym opakowaniu nazwę preparatu, datę produkcji i datę ważności,
4) dostarczone środki winny być pakowane i dystrybuowane w indywidualnych i zbiorczych opakowaniach,
5) opakowania indywidualne winny być odporne na działanie środków w nich przechowywanych oraz na urazy mechaniczne,
6) opakowania jednostkowe winny posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu
w trakcie pierwszego otwarcia,
7) opakowania jednostkowe powinny być znakowane standardowymi etykietami, informującymi użytkownika m.in. o warunkach magazynowania i przechowywania, środkach bezpieczeństwa i zagrożeniach,
8) opakowania jednostkowe o wadze powyżej pięciu kilogramów winny posiadać indywidualny, wygodny uchwyt do przenoszenia i przelewania produktu. Etykieta na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę, logo, adres producenta;
b) opis przygotowania produktu do użycia i sposób jego stosowania;
c) opis składu chemicznego;
d) czas skutecznego działania w przypadku środków dezynfekcyjnych;
e) sposób dozowania;
f) informacja o środkach ostrożności, w postaci znaków graficznych;
g) ilość i pojemność opakowania indywidualnego i zbiorczego;
h) numer serii i datę produkcji;
i) okres przydatności do użycia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się