Zakup i dostawa nawozów mineralnych

» Opis zapytania

Kod CPV: 24 41 00 00-1,24 44 00 00-0
3.1 Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie podzielono na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Oferent może złożyć ofertę na jedną, dwie części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
3.2 Podział nawozów na ilości oraz miejsce dostawy podano w poniższej tabeli:

Nr. zadania Nazwa – nawóz mineralny Wielkość opakowania
jedn. Miary (kg.) Zapotrzebowanie dla
IHAR-PIB ZD w Radzikowie Zapotrzebowanie dla
IHAR-PIB ZD
o/ Młochów Łączne zapotrzebowanie
dla IHAR-PIB ZD
w Radzikowie oraz w o/Młochów
1 2 3 4 5 6
I.Nawóz mineralny
Zadanie 1 Nawóz NPK
- min 5% N
- min 15% P
- min 30% K
- min 12% SO3 500-600 24 tony 72 tony 96
II.Nawóz mineralny
Zadanie 2 Mocznik 46% N 500-600 0 ton 10 ton 10

3.3 Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, w okresie obowiązywania umowy, nie więcej niż o +/- 20% wartości zamówienia.
3.4 Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3.5 Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego. Bezpośrednio przed każdą dostawą, przedstawiciel Zamawiającego określi drogą telefoniczną rodzaj i ilość zamawianych produktów.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników w postaci nawozów równoważnych,
3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowych zmian przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy,
3.8 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego:
1) Termin przydatności do stosowania – min.12 miesięcy od dnia dostawy max.18 miesięcy.
2) Nawozy (opakowania) muszą być oryginalnie zamknięte i oznakowane właściwymi etykietami z podaniem niezbędnych danych zgodnych z obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami.
3) Nawozy mineralne muszą być dostarczone transportem umożliwiającym mechaniczny rozładunek w magazynach ZD.
4) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach typu big-bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500-600kg.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową.
6) Wykonawca zapewnia dostawy nawozów dopuszczonych do stosowania i obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego nawozu, za straty powstałe z winy Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8) Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad dostarczonego nawozu załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni licząc od dnia zgłoszenia.
3.9 Dokumenty dostawy muszą zawierać: wykaz towaru, numer rejestracyjny pojazdu oraz miejsce rozładunku.
3.10 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.11 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.