Dostawa odczynników do Laboratorium Genetyki Klinicznej UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Laboratorium Genetyki Klinicznej UCK
w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Laboratorium Genetyki Klinicznej, ul. Smoluchowskiego 17.
4. Wymieniony w pkt. 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany załączniku nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia
6. Zamawiający dopuszcza składania oferty częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
8. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianych artykułów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach jakościowych, technologicznych oraz stopniu zużywania nie gorszych niż podane w SIWZ, posiadające identyczny skład chemiczny w zakresie podstawowych substancji oraz dopuszczenie przez producenta urządzeń do stosowania preparatów w danym urządzeniu. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy
9. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się