Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2.Opis wymaganych minimalnych parametrów asortymentu składającego się na zamówienie zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
3.Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności i prowadzonych badań, niejednokrotnie zachodzi konieczność zmiany odczynników i zastąpienia produktami nowymi lub innymi należącymi do tej kategorii.
4.W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a)dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia,
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
c) nabycia innych odczynników niż określone w Załączniku nr 2, których wykorzystanie okaże się niezbędne oraz nowych odczynników, które zastąpiły dotychczas stosowane, dostępne
w katalogu Wykonawcy.
Z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
5.Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Arkuszu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 2), zobowiązany jest:
a)wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że oferowane przez niego odczynniki (każdy
z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych,
c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
6.Termin ważności (przydatności) każdego dostarczonego odczynnika chemicznego (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż 3/4 okresu określonego przez producenta.
7.Odczynniki chemiczne winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika danej jednostki Wydziału Chemicznego PŁ. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Do dostarczonych odczynników Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, wraz z każdorazową dostawą, z zastrzeżeniem przypadków gdy dostarczenie karty charakterystyki dla w/w substancji
i preparatów nie jest wymagane. Oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informującą
o temperaturze transportu i przechowywania.
9.Zamawiający oświadcza, że środki niebezpieczne będą używane jedynie do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Powyższe oświadczenie jest podstawą do nieobciążania kaucją za opakowania po odczynnikach chemicznych (Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [ tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.]).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się