“GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASÓW W NADLEŚNICTWIE GRODZISK W ROKU 2018”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pozostałych gospodarki leśnej, obejmujących: gospodarkę łowiecką, ochronę przeciwpożarową lasów, usługi sprzątania parkingów, obiektów turystycznych i terenu wokół plaży.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1a-1b do SIWZ, oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 8a-8b do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części zwane dalej „zadaniami”:
- Zadanie nr 1 – Gospodarka łowiecka obejmuje swoim zakresem m.in.: organizację polowań, utrzymanie urządzeń łowieckich, uprawę poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny – szczegółowo określony w załączniku nr 1a SIWZ,
- Zadanie nr 2 – Ochrona przeciwpożarowa lasów obejmuje swoim zakresem m.in. pełnienie dyżurów na dostrzegalni p-poż. oraz pełnienie dyżurów p.poż w punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Grodzisk w Lasówkach – szczegółowo określony w załączniku nr 1b do SIWZ,
4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.).
4.1. Wymagania w zakresie zatrudnienia:
a) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: uprawy poletek łowieckich,
b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia,
4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu zawarcia umowy, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
b) oświadczenie osób, o których mowa w ust. 4.1. pkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
4.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5.2
pkt a) na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 5.1. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: zanonimizowanych kopii umów o pracę lub zanonimizowanego potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych na umowę o pracę. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 4.2 lub 4.3 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia.
a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 4.2 pkt b) lub ust. 4.3 Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł,
b) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w ust. 4.3, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.4.5. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ust. 4.1. pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 4.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane Zadania w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
9. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie wzorem umowy stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8a lub 8b do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się