Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowania pożarowego (SAP) wraz z instalacją oddymiania, systemu automatycznego gaszenia (SUG), systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, a także sprzętu gaśniczego i hydrantów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowania pożarowego (SAP) wraz z instalacją oddymiania, systemu automatycznego gaszenia (SUG), systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, a także sprzętu gaśniczego.” w obiekcie Urzędu przy u. Kondratowicza 20 oraz przy ul. Św. Wincentego 87.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Przez utrzymywanie w stałej sprawności urządzeń systemu alarmowania pożarowego (SAP) Zamawiający rozumie - czynności polegające na niezwłocznym usuwaniu usterek technicznych i wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów systemu niezbędnych do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. I –V załącznika nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się