Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i wniesieniem papieru toaletowego i ręczników papierowych (część 1) oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości (część 2) dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od dnia zrealizowania aktualnie obowiązującej umowy albo od 01 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania kwot wskazanych odpowiednio w § 5 ust. 1 lit. a) – b) umowy.
5.2 W przypadku konieczności rozpoczęcia dostaw przed datą 01 kwietnia 2018 roku Wykonawca zostanie
o tym fakcie powiadomiony przez Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania zleceń. Stosowna informacja zostanie przekazana drogą mailową przez pracownika Działu Zaopatrzenia.
5.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i asortyment zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 5 i nr 6 do SIWZ, natomiast szczegółowe warunki współpracy w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
5.4 Poszczególne dostawy będą każdorazowo potwierdzane odrębnym zamówieniem, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
5.5 Wykonawca musi zapewnić przyjmowanie zleceń w godz. od 7.30 do godz. 15.30, od poniedziałku do piątku.
5.6 Ilości wymienione w załącznikach nr 5 i nr 6 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto. Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością maksymalną a ustaloną w sposób opisany powyżej.
5.7 Papier toaletowy i ręczniki papierowe oraz środki czystości zaproponowane przez Wykonawcę muszą być wysokiej (bezspornie dobrej) jakości, w pierwszym gatunku i spełniać wszystkie parametry
i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku
nr 5 i nr 6 do SIWZ oraz:
a) muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych,
b) dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami (np. odpowiednie pozwolenia na obrót zaoferowanym środkiem biobójczym),
c) odpowiednie dla poszczególnych powierzchni pod względem właściwości fizyko-chemicznych,
d) gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych powierzchni/obiektów, przy ekonomicznym, optymalnym ich zużyciu,
e) posiadające właściwości antystatyczne (np. środki do usuwania kurzu),
f) muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta i być oznakowane przez producenta,
g) materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć minimum 6-miesięczny dla środków czystości i 12 miesięczny dla pozostałych artykułów i sprzętów okres ważności licząc od daty dostawy,
h) muszą być dostarczane ze zrozumiałą instrukcją dozowania.
5.8 Cena oferty musi zawierać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym m.in.: koszty dostawy – transportu (niezależnie od wartości pojedynczego zamówienia) przedmiotu zamówienia do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) koszt rozładunku i wniesienia. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.
5.9 Na artykuły wymienione w załącznikach nr 5/ nr 6 do SIWZ, które stanowią integralną część umowy, obowiązywać będą ceny zgodnie z ofertą Wykonawcy przez cały okres związania umową.
5.10 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na artykuły ekologiczne, które będą również punktowane w kryterium „Zaoferowanie środków ekologicznych”:
a) pod pojęciem ekologicznych środków czyszczących rozumie się środki biodegradowalne i wolne od alergenów, wolne od petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych, petrochemicznych zapachów, barwników i konserwantów, nie zawierające wybielaczy itp. Środki ekologiczne, to środki zawierające naturalne składniki aktywne, związki powierzchniowo czynne pochodzenia roślinnego o wysokiej i szybkiej biodegradacji. Na potrzeby niniejszego zamówienia publicznego za ekologiczne środki czystości (detergenty ekologiczne) rozumie się każdą substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia
i czyszczenia wykazującą podatność na biodegradację całkowitą zgodnie z kryteriami zawartymi
w Załączniku III do rozporządzenia nr 648/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L 2004 Nr 104, str. 1, z późn. zm.). Zamawiający nadmienia, że detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych,
b) środki ekologiczne muszą posiadać tę samą pojemność (gramaturę), jaka została określona dla preparatów wyspecyfikowanych w treści Załącznika nr 2 do formularza oferty,
c) zdolność czyszcząca środków ekologicznych musi być równoważna lub lepsza od zdolności czyszczącej artykułów określonych w Załączniku nr 2 do formularza oferty.
5.11 Wykonawca proponujący środki ekologiczne musi dołączyć do oferty karty (opisy) charakterystyki produktu (sporządzone i aktualizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającymi rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE - Dz. U. UE L 2006 Nr 396, str. 1), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz że odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym i są dopuszczone do obrotu i używania, chyba, że przepisy ww. rozporządzenia „REACH” nie wymagają przedłożenia karty charakterystyki dla danej substancji chemicznej lub jej mieszaniny.
5.12 Wykonawca oferujący środki równoważne lub środki ekologiczne musi zapewnić taki sam wybór artykułów (rodzajów), jaki został określony w Załączniku nr 6 - formularzu oferty, tj. nie dopuszcza się zastąpienia jednym i tym samym środkiem ekologicznym dwóch lub więcej różnych artykułów określonych w Załączniku nr 6 - formularzu oferty, za wyjątkiem przypadków gdzie jako przykładowe artykuły zostały wskazane te same środki w różnych pozycjach w Załączniku nr 6 do SIWZ.
5.13 Wszystkie dostarczane środki muszą posiadać karty charakterystyki, które mają być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych na wezwanie Zamawiającego, natomiast karty charakterystyki dotyczące środków chemicznych muszą być dostarczone na wezwanie Zamawiającego po ukazaniu się po otwarciu ofert.
5.14 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 5/nr 6 formularza cenowego: nazwy producenta oraz nazwę własną artykułu, jeśli występuje oraz odpowiednio dołączyć do oferty opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e producenta, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych artykułów, urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.
5.15 Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia w zakresie papieru toaletowego i ręczników papierowych zobowiązany jest do dostarczania papieru toaletowego i ręczników papierowych w opakowaniach zbiorczych z etykietą zawierającą nazwę handlową/symbol artykułu, ilość sztuk w opakowaniu oraz nazwę i adres producenta:
a) papier toaletowy, małe rolki – opakowanie zbiorcze od 8 do 16 rolek w zgrzewce,
b) papier toaletowy, duże rolki – opakowanie zbiorcze od 6 do 12 rolek w zgrzewce,
c) ręczniki papierowe – opakowanie zbiorcze od 6 do 12 rolek w zgrzewce
5.16 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do: dostarczenia na własny koszt, w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, próbek (wzorów) oferowanych produktów w następującym zakresie:
a) dla części nr 1 zamówienia (papieru toaletowego i ręczników papierowych) – po jednej rolce z każdego asortymentu,
b) dla części nr 2 zamówienia (środków czystości) po jednej sztuce z pozycji: od 1 do 15, od 17 do 22, od 26 do 33, od 38 do 40, od 55 do 58 załącznika nr 6 do SIWZ,
z zastrzeżeniem możliwości ich użycia w celu przeprowadzenia ekspertyzy składu.
5.17 Próbki te (wzory) – po jednej sztuce z ww. pozycji – muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej z rubryki ”L.p.” w załącznikach nr 5 i nr ….6 do SIWZ przyporządkowanej danemu artykułowi.
Niedostarczenie w ww. terminie próbek (wzorów) oferowanego asortymentu lub dostarczenie próbek (wzorów) nie odpowiadających parametrami wszystkim wymogom Zamawiającego określonym w załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ lub dostarczenie próbek (wzorów) nie odpowiadających parametrami artykułom opisanym w ofercie Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego za podstawę do odmowy podpisania umowy z winy Wykonawcy.
5.18 Próbki/wzory papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa, pozostaną u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzania czy asortyment dostarczany przez Wykonawcę w poszczególnych partiach, jest zgodny z tym, który Wykonawca oferował.
5.19 Z uwag na charakter niniejszego zamówienia (Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od dnia zrealizowania aktualnie obowiązującej umowy albo od 01 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania kwot wskazanych odpowiednio w §5 ust. 1 lit. a) – b), zamówienie może być w części realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.
5.20 Zamawiajacy informuje, iż przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy […] spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując dostawy równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przyszłej umowy przyjęto materiały i urządzenia opisane w przedmiocie zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP należy rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ.

5.21 Zamawiający ze względu na planowany system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy, w terminie 2 tygodni od daty wskazanej przez Zamawiającego, dostarczył do Działu Zamówień Publicznych lub Działu Zaopatrzenia UEP:
a)fotografie wszystkich artykułów będących przedmiotem zamówienia lub ich opakowań/ opakowań zbiorczych np. sztuka. Przedstawione na fotografiach produkty muszą być takie same jak dostarczane w ramach realizacji umowy. Pliki zawierające fotografie musza być nazwane oznaczeniami oferowanego artykułu (zgodnie z kolumną „L.p.” z oferty). Fotografie muszą być przekazane w postaci elektronicznej – na płycie CD/DVD w formacie JPEG w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt o nazwach z formularza cenowego. W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż 2 dni przed dokonaniem dostawy artykułów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć lub niedostarczenie w powyższym terminie może skutkować nie przyjęciem dostawy.
b)wykaz artykułów, sporządzony wg wymagań określonych w nw. Tabeli, w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i drukowanej w formacie .xls lub .csv:


L.p.
(zgodnie z formularzem cenowym) Nazwa pliku ze zdjęciem
(np. 1.jpg) Oznaczenie artykułu
(Kod zastosowany przez producenta) Pełna nazwa oferowanego artykułu
(stosowana przez dostawcę w okresie realizacji zamówienia) Kod kreskowy (liczbą)
(jeżeli kod kreskowy nie występuje wpisać „brak kodu kreskowego”)
Jednostka miary
np. szt. Ilość całkowita Cena netto Wartość Stawka VAT [%]
(w przypadku zwolnienia z podatku VAT wpisać „zw”) Pełna nazwa producenta oferowanego artykułu Sposób pakowania
(wielkość opakowań zbiorczych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się