„Dostawy sprzętu gastronomicznego i mebli dla Warsztatów Szkolnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu gastronomicznego i mebli dla Warsztatów Szkolnych”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; XII. Infrastruktura edukacyjna 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.
Tytuł projektu: Lepsza praktyka- lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w zespole szkół gastronomiczno-usługowych w Chorzowie.

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:
dostawę nowego sprzętu gastronomicznego i nowych mebli, montaż i rozruch próbny w asortymencie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do montażu powyższego sprzętu z koniecznymi materiałami na swój koszt w ustalonym terminie.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.
Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia odnosiłaby się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.
Przedmiot umowy może być realizowany sukcesywnie, partiami. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy. W przypadku każdorazowego wezwania wykonawcy przez zamawiającego do zgłoszonej reklamacji, koszty transportu ponosi wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2018 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Katowicka 64
Chorzów 41500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64
Chorzów 41500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.