Dostawa emulsji asfaltowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-70 w ilości do 80 ton samochodami cysternami.
Emulsja musi spełniać wymagania zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe WT-3” lub wymagania PN-EN 13808:2010. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do ww. wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Dostawy nastąpi sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 3 dni roboczych od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem.
Miejsce dostawy: baza materiałowo- sprzętowa w Sielcu koło Chełma.
Ilość dostaw 8 po 10 ton każda.
Podana ilość emulsji jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna ilościowa realizacja to 60 ton przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się