Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych wraz z pełną obsługą kelnerską dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z indywidualnymi częściowymi zamówieniami.
2. Miejscem docelowym świadczenia usług jest teren miasta Zabrze, w szczególności następujące lokalizacje:
1) Kopalnia Guido znajdująca się w Zabrzu przy ul. 3 maja 93 Strefa K8 zlokalizowana 320 metrów pod powierzchnią ziemi w skład której wchodzą następujące powierzchnie (komory): Komora Badawcza nr 8, Komora Kompresorów, Hala Pomp, Warsztat Mechaniczny oraz przekop główny
2) Budynek Obsługi Ruchu Turystycznego (sala konferencyjna) przy ul. 3 Maja 93
3) Hostel Guido (sale konferencyjne i sala restauracyjna) przy ul. 3 Maja 93a
4) Sztolnia Królowa Luiza - Sala Sprężarek i Rozdzielni 6KW mieszczące się przy ul. Wolności 410
5) Sztolnia Królowa Luiza – Park 12C położony przy ul. Sienkiewicza 43
6) Sztolnia Królowa Luiza – podziemna Karczma Guibald przy ul. Sienkiewicza 43
7) Sztolnia Królowa Luiza – budynek udostępniony dla ruchu turystycznego przy ul. Karola Miarki 8
8) Budynek Dyrekcji MGW przy ul. Jodłowa 59
3. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń, oraz w ramach prowadzenia przez Zamawiającego Zakładu Małej Gastronomii - Hala Pomp 320 m pod ziemią.
4. Sposób składania zamówień. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na odmienne menu dotyczące poszczególnych zamówień jednostkowych, najpóźniej 1 dzień przed terminem planowanej imprezy drogą mailową, telefonicznie lub faxem dokona szczegółowego zamówienia tzn. określi godzinę spotkania, miejsce, liczbę uczestników, zakres usługi cateringowej. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w posiłkach wchodzących w skład danej usługi.
5. Sposób rozliczania zamówień jednostkowych. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia jednostkowego będzie rozliczana na podstawie ilości osób dla których należy przygotować usługę cateringową x łączna cena jednostkowa w przeliczeniu na jedną osobę wybranego przez Zamawiającego menu, określona w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia powiększona o należny podatek VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za prawidłowe wykonanie zamówienia jednostkowego stanowić będzie, przygotowany przez Wykonawcę, protokół odbioru zamówienia potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.
6. Szczegółowy opis asortymentów dań objętych usługą zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
7. Ceny jednostkowe zaoferowane w Formularzach cenowych muszą zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się