Dostawa środków czystości i kosmetyków

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i kosmetyków, szczegółowe wymagane parametry wraz z wykazem kodów CPV zawiera załącznik nr 1-1 SIWZ do 1-20 SIWZ - Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia musi:
a) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 475) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.) - dotyczy Pakietów: 6, 7, 8, 10,11 i Pakietu 12 poz. od 1 do 4, poz. od 11 do 17,
b) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 122 ze zm.) i posiada bójcze działanie - dotyczy Pakietu 4,
c) spełniać warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004) - dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i 4.
d) posiadać zgłoszenie do Krajowego Systemu Informowania o kosmetykach prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy lub inny dokument dopuszczenia do obrotu właściwy dla oferowanego produktu – dotyczy Pakietów: 6, 7, 8, 10, 11 i Pakietu 12 poz. od 1-4 i poz. 11-17
e) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej – dotyczy Pakietu 19.
3. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się