Sukcesywne dostawy kwasu siarkowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kwasu siarkowego przez okres jednego roku od daty podpisania umowy, na zasadach opisanych poniżej:
a) Jakość: kwas siarkowy techniczny kontaktowy, w rodzaju Kt, gatunek przynajmniej KtI lub wyższy (KtS), stężenie 96%, jakość wg normy: PN – 76 C - 84051
b) Całkowita ilość dostarczonego kwasu: 100 Mg.
c) Transport na terenie zakładu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ADR.
d) Czas dostawy: maksymalnie 24 h od złożenia przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
e) Częstotliwość dostaw: nie rzadziej, niż co 40 dni; w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu.
f) Pojedynczy transport od 3 m3 do 4,5m3 (od 5,50 Mg do 8,28 Mg).
g) Rozładunek odbywać się będzie w godz. 8:00-14:00 (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z przepisami ADR, BHP, instrukcją stanowiskową stacji dozowania H2SO4 i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. Rozładunek kwasu siarkowego musi odbywać się w dwuosobowym zespole, który zapewnia Wykonawca (Dostawca).
h) Maksymalna prędkość przepływu podczas napełniania zbiornika: 6,5 m3/h.
i) Maksymalny czas przeładunku kwasu siarkowego wynosi 1 godzinę.
j) Zamówienia jednostkowe wysyłane będą za pomocą poczty elektronicznej.
2. Miejsce dostaw: „Eko Dolina” Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99,
84 – 207 Koleczkowo, obiekt 15.
3. Transport zapewnia Wykonawca.
4. Rozładunek i przetoczenie kwasu do zbiornika Zamawiającego zapewnia Wykonawca.
5. Ilość dostarczonego kwasu siarkowego będzie ustalana na podstawie dokumentu wydania kwasu siarkowego wystawianego przez Wykonawcę, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego, po przeładowaniu kwasu do zbiornika kwasu siarkowego przez Wykonawcę.
6. Dokument wydania kwasu siarkowego, zawierać będzie w szczególności następujące informacje:
a) datę wydania dokumentu,
b) nazwę producenta kwasu siarkowego,
c) miejsce przyjęcia kwasu siarkowego,
d) data i godzina przyjęcia kwasu siarkowego,
e) ilość dostarczonego kwasu siarkowego wyrażonego w kg,
f) numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego kwas.
g) podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.
7. Weryfikacja ilości dostarczonego kwasu odbywać się będzie w oparciu o wskazania sondy radarowej poziomu w zbiorniku kwasu siarkowego oraz poprzez zważenie pojazdu przed i po przeładunku kwasu do zbiornika na wadze najazdowej.
8. Cena jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą dostawę jednostkową ustalana będzie jako iloczyn stawki netto za kilogram kwasu siarkowego, wskazanej w ofercie oraz masy kwasu siarkowego dostarczonego w danej dostawie, podanej na dokumencie wydania.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się